หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคนิคเชียงใหม่ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558

Author by 17/05/15No Comments »

2 copy     นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 9 ..2558 อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทั้งนี้วิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมกับวิทยาลัย   ในด้านการประสานงาน ความช่วยเหลือจากชุมชน เนื่องจากผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมผู้ปกครองขึ้น เพื่อขอความร่วมมือและประสานงาน เพื่อติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข นอกจากนี้วิทยาลัยและผู้ปกครอง ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ นับเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อความสำเร็จในการเรียนของนักศึกษาอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ผู้ปกครองจะได้รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา และรับรู้นโยบายการบริหาร การเรียนการสอน กิจกรรม และกฎระเบียบของวิทยาลัย ตลอดจนระบบการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาและป้องกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษา ให้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งนี้ได้มีผู้ปกครองนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก.