หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคนิคเชียงใหม่อบรมครู เชิงปฏิบัติการด้านวัดผล

Author by 20/08/12No Comments »

เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ณ ห้องประชุมของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธาน มีคณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 200 คน โดยเชิญ ดร.ศิวพร เซ็มเฮง ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ครูได้เรียนรู้กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน และร่วมกิจกรรม การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผอ.กล่าวว่า ที่จัดอบรมครั้งนี้ต้องการให้ผู้สอน มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนให้มากที่สุด ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริง จึงเป็นเรื่องที่ผู้สอนทุกคนต้องได้ให้ความสำคัญ การประเมินตามสภาพจริง คือกระบวนการตรวจสอบงานของผู้เรียน

ผู้สอนสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการสอนผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งตีค่าความสามารถของผู้เรียน โดยการปฏิบัติจริง เป็นการประเมินการเรียนการสอนที่อิงความสามารถ การเจริญของผู้เรียนที่มุ่งเน้นดูความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นชีวิตจริงของผู้เรียนแต่ละคน เป็นการสะท้อนให้เห็นสภาพงานของผู้เรียน ที่มีการแสดงการสร้างสรรค์ผลิตผลงานหาคำตอบด้วยตนเอง วิทยาลัยฯจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.