หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เทคโนเอเชียจัดกิจกรรมสร้างเสริมสู่อาเซียน

Author by 1/08/12No Comments »

เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียน และพลโลก(ASEAN DAY) โดยมีนส.วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมของวิทยาลัย  ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เกิดจากพันธกิจของวิทยาลัย ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และนักศึกษา เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้บุคคลกรและนักศึกษาของวิทยาลัย รวมทั้งสร้างความตระหนัก และมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกอาเซียน

ทั้งนี้ได้จัดเป็น 3 กิจกรรมย่อยได้แก่ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 10 ชาติอาเซียนในด้านต่างๆ บริเวณชั้น2 อาคารอริยวิทย์, กิจกรรมโลกทัศน์อาเซียน ให้ความรู้หน้าเสาธงทุกวันพุธ โดยตัวแทนนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป และการแสดงความพร้อมของวิทยาลัย สู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นการฝึกพูดสื่อสารภาษาในกลุ่มอาเซียน + 3 ได้แก่ ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน ทุกวันจันทร์หน้าเสาธง ตลอดปีการศึกษา 2555

นอกจากนี้มีการประดับธงอาเซียน และ ธงสมาชิกสมาคมอาเซียน10 ชาติ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อแสดงความพร้อมของวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายวิชาการ ในการสนับสนุนบุคลากร และนักศึกษาในการดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรม ซึ่งคาดหวังว่าสิ่งที่ได้ทำกิจกรรมครั้งนี้ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีความตระหนัก และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น.