หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เปิดตัวโลโก้ Smart Gen Smart Media โครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”

Author by 13/02/21No Comments »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามกรอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งดำเนินการโดย 3 สถาบันคือ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยมีการประชุมสรุป เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน เลื่อนจากกำหนดการเดิมคือ เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ไปเป็นเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 ในประเทศไทย


จากมติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้โลโก้ ประจำโครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ” เรียกว่า “Smart Gen Smart Media” เป็นผลงานการออกแบบของ นางสาวนีร ตาจุมปา ซึ่งสื่อความหมาย (ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ) ดังนี้

Smart Gen เยาวชนยุคใหม่ เรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์อย่างมีประโยชน์ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคม ไม่สร้างปัญหาการ กลั่นแกล้งในสังคม หลีกเลี่ยงการพนันออนไลน์ พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล

“Smart Gen” refers to a young generation who is aware of the online medias and use their lives wisely and do not be a trouble maker in a society, avoid online gambling and ready to become a good citizen in this digital age.


Smart Media การเรียนรู้ วิเคราะห์ แยกแยะ รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันสิทธิ อย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย
“Smart Media” refers to the process of learning, analyzing and wisely knowing the medias and the rights of others which develops to the procedures of creating the creative and safe medias.


นางสาวนีร ตาจุมปา ในฐานะตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่ กล่าวถึงแรงบันดาลใจ ในการออกแบบโลโก้ไว้อย่างน่าสนใจว่า “เมื่อก่อน…กว่าที่เราจะได้สัมผัสกับข่าวนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เช่น ต้องดูโทรทัศน์ หรือ ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ ซึ่งเชื่อว่าต้องผ่านการกลั่นกรองจากบรรณาธิการที่น่าเชื่อถือได้ มีผู้รับผิดชอบข่าวสารที่ชัดเจน…แต่ในโลกยุคดิจิทัลนี้ ข่าวสารและเรื่องราวมากมาย ต่างถาโถมเข้ามาหาเราได้อย่างง่ายดาย หลายเรื่อง ไม่มีที่มา ไม่มีผู้รับผิดชอบ ทั้งจริง และเท็จ สร้างความขัดแย้งขึ้นในสังคมอย่างรุนแรง…อยากให้โลโก้นี้ช่วยเตือนใจเยาวชนในโลกยุคดิจิทัล ให้คิดพิจารณาทุกเรื่องราวให้ดีก่อนตัดสินใจเชื่อ และกระทำการใดที่อาจเป็นผลเสียต่อตนเองและสังคม”