หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เปิดบ้านวิชาการสู่ร่มเกล้าพระเจ้ากาวิละ

Author by 23/02/16No Comments »

2       นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการ ร.ร.กาวิละวิทยาลัย อ.เมือง เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ “เปิดโลกการอ่าน ชื่นชมผลงาน ผสานเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สวนพฤกษศาสตร์ มุ่งสู่มาตรฐานสากล สู่ร่มเกล้าพระเจ้ากาวิละ”     เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2559 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยมีนางรัชนีย์ นิรุตติพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน

การจัดงานครั้งนี้ นางรัชนีย์ เผยถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อเป็นการต่อยอดของสถานศึกษาพอเพียง  เป็นแบบอย่างจัดกิจกรรมเรียนรู้ บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น “โรงเรียนศูนย์กลางเรียนรู้ตามหลักปรัชญาด้านการศึกษา” ตลอดจนให้นักเรียนเรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้วิธีคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แสดงออกถึงองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาการต่างๆ และผู้ปกครองได้ชื่นชมความรู้ ผลงานของนักเรียน และ คณาจารย์

สำหรับรูปแบบจัดงาน มีจัดนิทรรศการ องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์แสดงละเล่นพื้นเมือง เกม การสาธิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฉายวิดีทัศน์ จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ตามสาระเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ตลอดจนบูรณาการศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาควบคู่กับความรู้คุณธรรม จริยธรรม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทั้งหมด 10 ศูนย์ จัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ครู อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง.

ภาคภูมิ อินกองงาม /นนธวัช วงศ์ลังการ์

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม./รายงาน