หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เผยคณาจารย์-สถานศึกษาได้รับใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีแผ่นดิน-เชียงใหม่

Author by 29/01/16No Comments »

2           เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ศ.นพ.ธีระ รามสูต ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบเข็มพระราชทานคุณูปการราชประชาสมาสัย และเงินพระราชทานขวัญถุง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 30 แห่งแก่เครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยเขต 10 มี รศ.ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานเครือข่ายชมรมจิตอาสา ราชประชาสมาสัย เขต 10 กล่าวรายงาน                   

หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเข็มและเงินขวัญถุงพระราชทานแล้ว นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการ  จ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ โดยมีพระเพชร จนฺทวณฺโณ ประธานศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ กล่าวรายงานทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชน พระสงฆ์-สามเณร ครู อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐ-เอกชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นคนดีมีความรอบรู้ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานาพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีบทบาทการพัฒนามากขึ้นในรูปแบบของภาคีเครือข่าย ตลอดจนเป็นเครื่องมือความเป็นคนดีในสังคม ที่จะเป็นกลไกช่วยพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน และทุกองค์กรให้เป็นคนดี

ในส่วนของผู้บริหาร ครู อาจารย์ สถานศึกษา ที่เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จ.เชียงใหม่มีดังนี้ นายพรเทพ ศุภราภรณ์ร.ร.สันทรายวิทยาคม อ.สันทราย,นายจรัล ถาวร ร.ร.สารภีพิทยาคม อ.สารภี,นายธวัชชัย นะติกา ร.ร.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม,นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ร.ร.สองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ,นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ ร.ร.แม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย,ผศ.พงศ์กร จันทราชมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่,นายพิพัฒน์ สายสอน ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด

นายเปลี่ยน คุณารูป ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ อ.เมือง,ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ ร.ร.พุทธิโศภน อ.เมือง,นายวสันต์ ไชยวงค์ร.ร.บ้านศรีงาม อ.สันทราย, นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรง ร.ร.สะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง,นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ,นายจิรศักดิ์    ดวงจันทร์ ร.ร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง,นายประวัติ พรหมนิล ร.ร.เวียงแหงวิทยาคม อ.เวียงแหง,นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง,นายเสถียร     มอยติละ ร.ร.วัดศรีสว่าง อ.หางดง

นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ร.ร.จอมทอง อ.จอมทอง,นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม อ.อมก๋อย,นส.ธราเนาว์ สัตยพานิช ร.ร.พร้าววิทยาคม อ.พร้าว,นส.เกษแก้วภักดี ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง, นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว ร.ร.แม่แตง อ.แม่แตง,นส.จินตนา ธิปัน ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง,นางนวพรรณ แก้วชะเนตร ร.ร.บยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง,นางนภาภรณ์  รักสกุลกานต์ ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ อ.แม่ริม,นส.ทัศนวรรณ ปัญญาแดง ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย อ.แม่ออน นส.วราภรณ์ สมบุญ ร.ร.กาวิละวิทยาลัย อ.เมือง, ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดี ม.พายัพ เชียงใหม่,นางเยาวภา วิภาเวชพร ร.ร.หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ อ.หางดง,นางศิริวรรณ์ ไชยภักดิ์ร.ร.หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ อ.หางดง,นางดวงพร ชอนเสน ร.ร.ฮอดพิทยาคม อ.ฮอด,นางสมใจ ไกรพันธ์ ร.ร.วัดดอนชื่น อ.ดอยหล่อ, นางวัชราภรณ์ ตั้งวิวัฒนา  พานิช ร.ร.สันกำแพง    อ. สันกำแพง,นางหทัยชนก พนัสอำพล ร.ร.บ้านดอนปิน อ.เมือง,นางอัมไพ อุตตาธรรม ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย,

ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี ม.นอร์ท-เชียงใหม่,นางพิมพ์ผกา วงศ์ธิเวท ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม   อ.แม่วาง,นส. ธิดาพันธุ์ ทองสุรเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี อ.เมือง,นส. อุมาพร แสงถวิล ร.ร.แม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม นางธมลวรรณเหน่คำ ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว,นายนิรันดร หมื่นสุข ร.ร.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ,นายวัชระ ตันตรานนท์ ร.ร.วชิรวิทย์ เชียงใหม่,นายสมเกียรติ ชัยสาร โรงเรียนสันติสุข  อ.ดอยหล่อ

นายสมบัติ คำบุญสูง ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง,นางอรพิน อุเทนสุต ร.ร.เชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว,นายอัศม์เดช พิมเรือง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน.เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง ผู้เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บำเพ็ญประโยชน์จนเกษียณราชการ ตามโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 3 คนได้แก่ นายสำราญ เตจ๊ะสา ร.ร.สองแคววิทยาคม,นางเพลิงพิศ สุขพูนผล ร.ร.แม่แตง และ นางนงเยาว์ ภูมิคอนสาร ร.ร.แม่ริมวิทยาคม

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 47 องค์กร จำนวน 702 คน สถานศึกษาที่เข้ารับรางวัลมีดังนี้ ร.ร.หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 2 คน,มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 15 คน,มหาวิทยาลัยพายัพ 8 คน,มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ 15 คน,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 คน,ร.ร.กาวิละวิทยาลัย 15 คน,ร.ร.จอมทอง 15 คน,ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 13 คน,ร.ร.ไชยปราการ 22 คน,ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 15 คน,ร.ร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 15 คน, ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ 8 คน,ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม 15 คน,ร.ร.บ้านดอนปิน 15 คน,ร.ร.บ้านสันป่าสัก 15 คน, ร.ร.บ้านศรีงาม 5 คน,ร.ร.บ้านสามหลัง 15 คน,ร.ร.พร้าว วิทยาคม 21 คน,ร.ร.พุทธิโศภน 12 คน,ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 15 คน,ร.ร.แม่แจ่ม15 คน,ร.ร.แม่แตง 16 คน,ร.ร.แม่ริมวิทยาคม 15 คน,ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม 19 คน,ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 15 คน ร.ร.แม่อายวิทยาคม 15 คน, ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย 15 คน,ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 31 แม่แจ่ม 11 คน สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เสนอข่าว จะติดตามนำมาแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป.

นส.จันทร์จิรา/นส.วรดา ม.มหาสารคาม

นายภาคภูมิ/นายนนธวัช ม.ราชภัฏเชียงใหม่/รายงาน…