หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เผยนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

Author by 27/01/16No Comments »

  thainews180              ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้คัดเลือกนักเรียนจากสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนที่เป็นตัวแทนรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2558 เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติได้แก่ เด็กหญิงนภสร จันทร์ตา โรงเรียนพุทธิโศภน,เด็กหญิงญาณิศา ทิพย์อุ่น โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

เด็กชายเดชาวัต เรืองสังข์  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม,เด็กหญิงภณฐานีย์ วงศ์พึ่งไชย โรงเรียน วารีเชียงใหม่,นางสาวพราวนภัส เตชะรุ่งโรจน์ โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา,นายธีรินทร์ วิลาวัณย์วจี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม,นางสาวธิดา         ภูคารัตน์  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่,เด็กหญิงอัญชลี หน่อฟ้า โรงเรียนป่าไม้แดง เด็กหญิงสุขฤตา หาญประเทศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา),เด็กหญิงใจรดา  พรมเพ็ชร์ โรงเรียนพุทธิโศภน,เด็กหญิงสุวิภา  ปะฮะ โรงเรียนทาเหนือวิทยา,เด็กหญิงพิมพ์พจี  พยางาย โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์, เด็กหญิงเพชรพริ้ง  แก้วประพาฬ โรงเรียนบ้านสันกำแพง,เด็กหญิงนัชชา ชลประทิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่,นายกฤตภาส กุลชาติชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นางสาววาด แดงพิสิษฐ  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย,นายณัฐวุฒิ อนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

นายอรุณเดช ลานชีวะ  โรงเรียนสันกำแพง,นายสิทธิกร ดวงติ๊บ  โรงเรียนสันป่าตอง,เด็กหญิงจิรัชญา รุ่งเรือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนางสาวศรัณย์พร บวรคุณานนท์  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ.