หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เลขาธิการ สกสค.แต่งตั้งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้งานไม่สะดุด

Author by 4/03/16No Comments »

5 copy   นายเจริญ วงศ์ษายะ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) จ. เชียงใหม่   เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการ สกสค.จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2559 ณ ห้องประชุมของสำนักงานฯ ซึ่งมีเรื่องหนึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ปฏิบัติการแทน เลขาธิการคณะกรรม การ สกสค. ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรม การส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น

ผู้อำนวยการ สกสค.จ.เชียงใหม่ ชี้แจงต่อไปว่า ตามอนุสนธิคำสั่งสำนักงานฯ ลงวันที่ 29 พ.ค.2557 ได้แต่งตั้งนายวรทัศน์        บุญโคตร กรรมการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา และนายคูณธนา เบี้ยวบรรจง กรรมการสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ต่อมากรรมการทั้งสองคน ได้เกษียณอายุราชการ จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ในสัดส่วนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดสถาบันอุดมศึกษา      ว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา แต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรม การ ใน สกสค.

จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ปี 2557 จึงแต่งตั้งกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 และนายสำเนา หมื่นแจ่ม

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สังกัดสถาบันการอุดมศึกษา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามความในข้อ 36 แห่งข้อบังคับ ของสกสค.ว่าด้วยการบริหารสำนักงานปี 2557 และมีวาระการดำรงตำแหน่งได้เท่าวาระ ที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.