หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

แม่โจ้รับสมัครนักศึกษาระดับป.โท-เอก

Author by 26/06/14No Comments »

thainews180           ฝ่ายประชาสัมพันธ์ .แม่โจ้แจ้งว่า บัณฑิตวิทยาลัย .แม่โจ้ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาเอก จำนวน 10 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์,สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว,สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ,สาขาวิชาสัตวศาสตร์,สาขาวิชาเคมีประยุกต์,สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาวิชาพันธุศาสตร์, สาขาวิชาพืชไร่และสาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และคุณสมบัติอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด

            ระดับปริญญาโท เปิดรับ 26 สาขาวิชาได้แก่ วิชาการสื่อสารดิจิทัล,วิชาบริหารธุรกิจ,พัฒนาการท่องเที่ยว,วิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์,วิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม,วิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์,วิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน,วิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, วิชาปฐพีศาสตร์,วิชาพืชสวน ,วิชาพืชไร่,วิชาอารักขาพืช,วิชาสหวิทยาการเกษตร,วิชาการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

วิชาสัตวศาสตร์,วิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์,วิชาเคมีประยุกต์,วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ,วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,วิชาพันธุศาสตร์,วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน,วิชาวิศวกรรมอาหาร,วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,วิชา เทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว,วิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ และวิชาวิศวกรรมและพลังงานทดแทน คุณสมบัติผู้สมัครตามที่สาขาวิชากำหนด ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ก.ค.2557 ณ ม.แม่โจ้โทร.053-875470-5.