หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

แม่โจ้เดินหน้าวิจัยพัฒนา พลังงานธรรมชาติทดแทน

Author by 6/07/15No Comments »

พลังงานทดแทน      เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน และปฏิบัติการของวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยมีอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ กล่าวรายงาน ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึงความเป็นมา และต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีในการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการฯ โดยมี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ว่าอาคารดังกล่าวจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ที่จะสามารถตอบโจทย์การผลิตพลังงานทดแทนมาใช้แทนที่พลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่กำลังจะหมดไป

ตามแผนงานนี้ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระยะ 15 ปี ที่จะมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต  โดยมีแนวคิดหลักของการพัฒนา คือ “เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างความสมดุล เคารพและเป็นมิตรกับธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและความดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน” ซึ่ง ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า อีก 15 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีปัจจัยหลายประเด็นท้าทายให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัว และรับมือทั้งที่มาจากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน และความวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีปัจจัยภายในอื่นๆ อีกมาก ที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งศึกษาวิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทน สำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการนี้ประกอบด้วย 3อาคาร คือ 1) อาคารเรียน การวิจัย การบริหารและสำนักงาน 2) อาคารปฏิบัติการโรงงานต้นแบบและพัฒนาเทคโนโลยี 3) อาคารเรียนรู้ บ้านอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559.