หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โปลิเทคนิคเปิดบ้านสานฝันวันนวัตกรรม

Author by 4/02/16No Comments »

5                นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ  วิทยาลัยเทคโนโลยี      โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านสานฝันวันนวัตกรรมและแข่งขันทักษะวิชาชีพ”   ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2559 ณ ภายในวิทยาลัยฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานจำนวนมาก

รูปแบบการจัดกิจกรรม มีการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ของแต่ละสาขาวิชาคือ ช่างอุตสาหกรรม,และพาณิชยกรรม ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษานี้ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาคือ สาขางานยานยนต์ มีการแข่งขันการต่อวงจร จุดระเบิดและสตาร์ทเครื่องยนต์แก็สโซลีน,การแข่งขันจูนอัพคาร์บูเรเตอร์ รถจักรยานยนต์ประหยัดน้ำมัน,สาขางานไฟฟ้ากำลัง

แข่งขันประกอบเครื่องเสียง,แข่งขันโปรแกรมหุ่นยนต์โดยใช้ PLC,สาขางานก่อสร้าง เป็นการแข่งขันการประกอบไม้เข้าเดือย,การประกอบโครงสร้างเชิงวิศวกรรม,สาขางานสถาปัตยกรรม การทำหุ่นจำลองบ้านพักอาศัยชั้นเดียวการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์,สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,การแข่งขันการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค,สาขาการบัญชี แข่งขันการพิมพ์ไทย,อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

การทำบัญชีธุรกิจซื้อสินค้า,ขายสินค้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การแข่งขันใช้โปรแกรมประมวลผลคำในการออกแบบงาน สร้างเว็บไซต์นำเสนอข้อมูล,การตลาด ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น,การออกแบบโมเดลร้านค้าจำลอง สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก,สาขาการท่องเที่ยว จัดรายการนำเที่ยวเชิงนิเวศ การผสม Mock Tail นอกจากนั้นมีการประกวดดนตรีโฟล์คซอง ประกวดชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันรถบังคับวิทยุ ประกวดรถจักรยานยนต์ ออกร้านหรรษาของพณิชยการ และการแข่งขันฟุตบอล       5 คน.