หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โปลิ MOUสถานประกอบการเปิดสอนทวิภาคี

Author by 19/02/16No Comments »

9   เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นายสมมิทธิ์ ทิพยมณฑลผขก.-ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา,นายฉลวย พันธ์ทอง ผอ.ได้ลงนาม(MOU)ความร่วมมือทางวิชาการ กับสถานประกอบการได้แก่ นส.ธัญลักษณ์ เศรษฐพานิชสกุล กรรมการ ผจก.บริษัทอีซูซุเชียงใหม่เซลส์จำกัด,นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองกรรมการ ผจก.,นายราเมศวร์ ฤทธิไกล บริษัทสยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด,นายวีราพัชร์ ดวงงามไชยศรี ผจก. ฝ่าย ศูนย์บริการ บริษัทฮอนด้าพาราไดซ์จำกัดและผู้แทนแต่ละองค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามครั้งนี้ นายสมมิทธิ์ เผยว่า ปี 2559 วิทยาลัยมีความพร้อม จัดการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร ปวส.สาขางานเทคนิคยานยนต์ จึงได้ร่วมมือกับสถานประกอบการทั้ง 3 แห่งเพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.อาชีวศึกษา 2551 มาตรา 51 เรื่องจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา อาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์ จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้สถานประกอบการ และวิทยาลัย มุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้ และฝึกทักษะในสถานการณ์จริง มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ ทางวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 มีความประพฤติดี รับผิดชอบ ที่สำคัญอาจารย์ของวิทยาลัยรับรองนักศึกษาทุกคน สำหรับปีการศึกษา 2559 มี นศ.สมัครเข้าร่วมโครงการ 17 คนโดยเรียนทฤษฏีที่วิทยาลัย 1 ปี และ ออกไปฝึกอาชีพสถานประกอบการ 1 ปี ซึ่ง นศ.กลุ่มนี้จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.59 เป็นต้นไป.