หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โรงเรียนมิตรมวลชน เชียงใหม่ ต้นแบบตามรอยพ่อ

Author by 17/12/16No Comments »

    3      ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ศาสตร์วิชาการ ศาสตร์ภูมิปัญญาชาวบ้าน โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ .เชียงดาว โรงเรียนที่ผู้อำนายการก่อตั้ง ...ไทยนิวส์ และสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ หนุนตั้งขึ้น จนเป็นต้นแบบโรงเรียนตามรอยพระบาท .9 หลายหน่วยงานศึกษาดูงานขยายผล

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.นายนิวัติ มังตา ผอ.สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตนพร้อมด้วย ครูประทุม สุริยา ปราชญ์เกษตรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง คณะทำงานภาคประชาชน ครอบครัว ม.ก.และคณะ ลง พื้นที่เยี่ยมและหารือร่วมกับ นายสำราญ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรมวลชน อ.เชียงดาว และคณะบริหารของโรงเรียน สืบเนื่องจากที่ครูประทุม เป็นผู้สอนด้านการเกษตรต่างๆ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่โรงเรียนดังกล่าว และยังประสานคณะทำงานครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย จึงเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชนด้วยศาสตร์วิชาการ ศาสตร์พระราชาและศาสตร์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้เกิดความเข้มแข็งที่ยั่งยืนตามแนวคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์

ทั้งนี้ได้มีเป้าหมายในการร่วมกันให้องค์ความรู้และบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา นอกจากให้การเพิ่มทักษะด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติแล้ว การเชื่อมโยงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เชื่อมประสานกันก็เป็นสิ่งจำเป็น โดยที่โรงเรียนแห่งนี้มีห้องฝึกปฏิบัติการด้านการสื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียงแบบทดลองปฏิบัติคล้ายวิทยุชุมชน(อยู่ในช่วงการเริ่มต้นและพัฒนา) สามารถเชื่อมโยงกับ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ได้ ทั้งการให้ความรู้ฝึกอบรมตามโครงการที่ทำไว้คือ ผู้ประกาศน้อย และอื่นๆ ที่อยู่ในยุทธศาสตร์ดำเนินการ ในการสร้างเนื้อหาสาระ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อของทางสถานีวิทยุ ม.ก. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะในทางปฏิบัติ ซึ่งมีทิศทางพันธกิจที่สมมูลกันด้วยดีในอนาคตต่อไป

สำหรับโรงเรียนมิตรมวลชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 จากสื่อมวลชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ นำโดย นายบรรจบ ลิ้มจรูญ ผู้อำนวยการก่อตั้ง น.ส.พ.ไทยนิวส์ เพื่อเด็กด้อยโอกาสและต่อมาได้โอนเข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 เป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการที่น้อมนำองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ มีโครงการหลวงพัฒนาที่ดินห้วยลึก ร่วมดำเนินการให้ความรู้กับเด็กๆ ด้วย เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ มาต่อเนื่อง ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบปฏิรูปการเรียนการสอนของ กระทรวง ศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2550 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำต้นแบบปฏิรูปการเรียนการสอน ของกระทรวงศึกษา ธิการและเปิดห้องสมุดมีชีวิต True vision (ทรูปลูกปัญญา) ล่าสุดปีการศึกษา 2558 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วมดีเด่น ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวม 398 คน ครูและบุคลากรมี  25 คน มีนายสำราญ  ปัญญา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการมาตั้งแต่ปี 2527

นายสำราญ ผอ.โรงเรียน กล่าวว่าจุดเด่นของโรงเรียนนี้คือการเรียนการสอนที่มีตามตำราปกติแล้ว ยังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมจริง โดยจำลองทั้งเรื่องการทำอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แต่ละห้องเรียนจำลองแปลงเกษตรตามความเหมาะสมที่เป็นจุดแข็งมาก มีการจำลองการบริหารองค์กรโดยให้มีสภา คณะผู้บริหาร เป็นเทศบาล หมู่บ้าน ชุมชนในโรงเรียน และครูที่สอนเกือบทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดตนเอง

ทั้งนี้แนวทางความร่วมมืออนาคตอันใกล้ที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เตรียมดำเนินการร่วมกันคือ การเชื่อมสัญญาณของสถานีวิทยุ ม.ก.มาออกอากาศจุดปฏิบัติการวิทยุของโรงเรียน ให้เด็กๆ และชุมชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากคลื่นปกติ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน , การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เด็กนักเรียนตามโครงการผู้ประกาศน้อย เพื่อสร้างบุคลากรและเครือข่ายภาคเยาวชน(ยุวชนด้านการเกษตร) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกัน เปิดพื้นที่นำเนื้อหาเสนอผ่านวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ตามเหมาะสมต่อไป โดยคณะผู้บริหารของสถานีวิทยุ ม.ก. จากกรุงเทพฯ รวมทั้ง ธ.ก.ส.และหน่วยงานเกี่ยวข้องจะลงพื้นที่เพื่อขยายผลโรงเรียนต้นแบบแห่งนี้ในสัปดาห์หน้า ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ได้เข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวง