หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โรงเรียนเอกชนกำหนดกรอบการปฏิบัติ

Author by 18/06/14No Comments »

thainews180          เมื่อวันที่ 16 มิ..2557 เวลา10.00 . ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ สมาคมโรงเรียนเอกชน .เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคม ..เอกชน เชียงใหม่ โดยมีนาย ศิรภพ เจริญกุศล นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม เริ่มการประชุม วาระที่ 1 ได้แจ้งเรื่องการเปลี่ยนตัวแทนอง ..เอกชนที่เข้าร่วมเป็นกรรมการของ สกสค..เชียงใหม่คือ นายพงษ์ธาดา สุภาแสน ผอ...รัตนาเอื้อ       วิทยา .ฝาง เชียงใหม่ ส่วนวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมไม่มี เนื่องจากปี 2557 มีการประชุมเป็นครั้งแรก

           วาระที่ 3 เป็นเรื่องสืบเนื่องและรายงานเพื่อทราบ โดยนางประภาพร ไชยวุฒิ ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคม ได้รายงานรายรับ-รายจ่ายในแต่ละกิจกรรมในปี 2556 ให้คณะกรรมการทราบพร้อมแนบเอกสารรายรับ-รายจ่าย เพื่อรับทราบจากนั้นฝ่ายทะเบียนสมาชิก ได้ชี้แจงสถานศึกษาทั้งระดับอนุบาล,ประถม และมัธยมที่ได้เลิกกิจการ และสถานศึกษาใหม่ที่ขอสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม   เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

วาระที่ 4 นายกสมาคม  ขอให้ผู้บริหารทุกคนร่วมกันพิจารณา ปฏิทินเพื่อการปฏิบัติงานของสมาคม เริ่มจากการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่1/2557 ที่ประชุมเสนอให้วันที่ 25 ก.ค.2557 เป็นวันประชุมใหญ่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เวลา 13.30 น.,จากนั้นกำหนดจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ คือวันที่ 20 ก.ย.2557  ณ พุทธสถานเชียงใหม่,การกำหนดจัดงานรำลึกถึงพระคุณครู หรืองานวันครู วันที่ 16 ม.ค.2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่,การจัดงานวันการศึกษาเอกชน วันที่ 10 ก.พ.2558 สำหรับสถานที่จะประชุมหาข้อยุติอีกครั้งหนึ่ง

จากนั้นที่ประชุมหารือ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ที่ประชุมเสนอให้กำหนดเดือน มีนาคม 2558 ส่วนวันเวลาใดจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร แล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง เพราะการประชุมครั้งที่ 2 จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคม ร.ร.เอกชน เพราะนายกสมาคมคนปัจจุบัน จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งเดือน เม.ย.2558 พร้อมกับมอบส่งงานในเดือนนี้ด้วย

สำหรับพิธีขอสูมาคารวะ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 ที่ประชุมเสนอให้จัดวันที่24 เม.ย.2557 ที่ประชุมเห็นชอบทุกประเด็นที่เสนอมา และ เรื่องสุดท้าย นายศิรภพ เจริญกุศล ได้แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลง ชื่อและผู้บริหาร ร.ร.คือ ร.ร.ศรัญย์ปัญญา อ.สันป่าตอง เปลี่ยนแปลงชื่อ ร.ร.และผู้บริหารคือ ชื่อโรงเรียน (เดิม)ศรัญย์ปัญญา เปลี่ยนเป็น ร.ร.อุ่นไอรักเชียงใหม่ มีนางกชพร ควรประเสริฐ   เป็นผู้รับใบอนุญาต,นายวรวิชญ์ ปิงเมือง ผู้จัดการ,นาง        ศุภณัฐ วงค์ตาผา ผู้อำนวยการ การประชุมได้ยุติเมื่อเวลา 12.00 น.