หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

โรงเรียนแม่แจ่มจัดพิธีอัญเชิญโล่พระราชทานโครงการคุณธรรมยอดเยี่ยมระดับประเทศ

Author by 16/07/15No Comments »

   1        นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา (สพม.) เขต 34 เป็นประธานพิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 ..2558 โรงเรียนแม่แจ่มในโอกาสที่โรงเรียน เข้าร่วมประกวด โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557ภายใต้หัวข้อจิตอาสารักและห่วงใยผู้สูงวัยในชุมชนของกลุ่มเยาวชนจิตอาสารักษ์ท้องถิ่น โรงเรียน แม่แจ่ม .เชียงใหม่ สังกัด สพม.เขต 34

นายธวัช นะติกา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม เผยที่มาของรางวัลพระราชทานว่า มีนักเรียนกลุ่มเยาวชนจิตอาสารักษ์ท้องถิ่น ได้จัดทำโครงงานคุณธรรมขึ้น โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานคือ พระครูมงคลวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม รองเจ้าคณะ อ. แม่แจ่ม,ผู้อำนวยการ ร.ร.แม่แจ่ม,นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย ครูชำนาญการพิเศษ เป็นครูที่ปรึกษา นส.ศรีฟ้า วงศานนท์ครูผู้ช่วย,นส. กรวรรณ โกฏิมูล ครู คศ.1

สำหรับทีมนักเรียนได้แก่ นส. ศิณาทิพย์ ผันแก้ว เป็นประธาน,ดญ.ลลิตา นะติกา,ดญ.จิณาวรรณ ผันแก้ว,ดญ.คนธนันท์ คำกัมพล,ดญ.สุภาพร แกนุ,นส.พรรณิวา ใจอ่อน,นส.วิภาวรรณ ชื่นรินทร์,นส.จิรภา สุต๋าคำ,ดญ.รัญชิดา สุวรรณ และดญ.วรัญญาธร ธิโน เป็นเลขานุการ สำหรับกลุ่มเยาวชนจิตอาสารักษ์ท้องถิ่น ของร.ร.แม่แจ่ม ยังจะดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความวิริยะ/อุตสาหะ เพื่อคาดหวังไว้ว่าจะได้รับเกียรติบัตร และโล่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่อไป

ผู้อำนวยการ ร.ร.แม่แจ่มเผยถึงการดำเนินกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา2555ด้วยการออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาอย่างต่อเนื่อง ทำกิจกรรมด้านศาสนาและอื่นๆอีกมากมายโดยปี2555-2557 สามารถคว้ารางวัลคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเด่นระดับประเทศทั้ง 3 ปีซึ่งเป็นโครงการที่เห็นผลเชิงประจักษ์ และทำมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อที่ว่า”เยาวชนไทยทำดีถวายใน หลวง”เมื่อได้ทำโครงงานเฉลิมพระเกียรติได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 ปีซ้อน

ทางคณะกรรมการจึงพิจารณาให้ กลุ่มเยาวชนจิตอาสารักษ์ท้องถิ่น ร.ร.แม่แจ่มได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยได้จัดพิธีเฉลิมฉลอง พร้อมกับวันสถาปนาโรงเรียนแม่แจ่ม ครบรอบ 40 ปีเมื่อวันที่ 3 ก.ค.2558ด้วย นับว่าเป็นรางวัลสูงสุด   ที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน ตลอดจนชุมชน มีความใฝ่ฝันที่จะได้รับ เพื่อเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่ง เป็นที่ปลาบปลื้มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหาที่สุดมิได้ จะร่วมกันปกป้องและรักษา รางวัลพระราชทานนี้ไว้เป็นเกียรติประวัติสืบไป.