หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

Grad SR (Graduate School Social Responsibility)

Author by 27/07/15No Comments »

dsc_0201 copyจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำหนดไว้ 2 ประการคือ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และรับใช้สังคม  แม้ว่าจะเป็นคำสั้นๆ ที่กำหนดขึ้น แต่ความหมายและภารกิจที่ต้องดำเนินการนั้นกว้างใหญ่ และต้องมีการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับองค์กรต่อไปได้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการรับใช้สังคมไว้ 2 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลักดันและสนันสนุนงานวิจัยเพื่อการสร้างประโยชน์แก่ ชุมชน สังคม และ ประเทศ  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนกลไกการผลักดัน ส่งเสริมและบริหารงานวิจัยdsc_0486 copy

ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่ง เทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่ในการ 1) เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  การเรียนการสอน และพัฒนางานบัณฑิตศึกษา  3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จากผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรม เนียมประเพณี และวัฒนธรรมล้านนา เพื่อให้สภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีธรรมชาติที่ดีส่งผลต่อการทำงานและการเรียนการสอน 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อความเป็นเอกภาพของงานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการในได้รับจัดสรรในปี 2558 คือ

1. โครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัย ทั้งระบบ พื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ผศ.ดร.     ชาติชาย  โขนงนุช ประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ)

20141116_134230 copy2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนบ้านไร่กองขิง  (รศ.ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง ประธานสาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)  ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกร  เช่น การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ  ดิน และปุ๋ย  นิเวศน์แปลงผักการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชผัก ตลาดพืชผักปลอดภัย บัญชีครัวเรือน มาตรฐานการปลูกผักปลอดภัย GAP เป็นต้น.

ดร.ศุภลักษณ์  ล้อมลาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่