หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

3 นักศึกษา มช.ครองถ้วยพระราชทานพระเทพฯ

Author by 21/05/15No Comments »

3        ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ(Teaching Contest) ในการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 เมื่อเร็วๆนี้ คณะเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการทักษะทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องภาวะโภชนาการ และสุขภาพตามแนวพระราชดำริสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในโอกาสนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่ง 3 นักศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานแข่งขันประกอบด้วย นางสาวกันต์พิชา สุขทอง,นายณัฐวัตร สายอุด นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ นายเกื้อกูล ไชยวุฒิ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมส่งผลงานด้วย ปรากฏว่าคณะกรรมการตัดสินให้ 3 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินทุนการศึกษาจำนวน

10,000 บาท

จากความสำเร็จครั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 3 คน ได้รับการสนับสนุนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย ผศ.ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา,นายต่อพงษ์ วรรณวาที ประธานโครงการสอนแบบจุลภาค พร้อมด้วย นส.สุรางคณา ฤกษ์สมบูรณ์ดี,ดร.นทัต อัศภาภรณ์,ดร.สุทธิกัญจน์ ทิพยเกสร,นส.กนกวรรณ  อังกสิทธิ์ ให้คำปรึกษาเตรียมแผนการสอน และฝึกซ้อมการสอนแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี.