หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

7 สถาบันอุดมศึกษาจัดมหกรรมแนะแนว

Author by 28/03/16No Comments »

thainews180          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยแม่โจ้,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(มทร.ล้านนา) มหาวิทยาลัยพายัพ,มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดงานมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อ และการมีงานทำ ประจำปี 2559

ศ.ดร.ธนารักษ์  สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมแนะแนวศึกษาต่อ และการมีงาน ประจำปี 2559 โดยมี นส.รินญา ม่วงดิบ หัวหน้างานบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา กล่าวรายงาน ภายใต้ชื่องานว่า “JOB AND EDUCATION FAIR 2016Wg”เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานมหกรรมครั้งนี้ และเยี่ยมชมบูธของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตลอดจนแนะแนวศึกษาต่อกับนักศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี และยังเป็นศูนย์กลางระหว่างนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ได้ศึกษาข้อมูลการสมัครงาน และศึกษาต่อกับสถาบันต่างๆ ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้านที่มาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานกว่า 200 กว่าบริษัท และบางหน่วยงานยังเปิดให้คำปรึกษาแก่บัณฑิตที่ยังว่างงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจเลือกที่จะทำงาน ที่ตนเองรักและมีความถนัดซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสที่จะได้งานทำด้วย.

พนิดา แซ่เจ๊า ม.กรุงเทพธนบุรี

ณิชกานต์ นครไทยภูมิ มร.ชม./รายงาน…