หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

AUAมอบทุนนักเรียนวัฒโนทัยเรียนภาษา

Author by 14/03/16No Comments »

10                นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์  ผอ. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  ตามโครงการ “English Access Microscholarship Program โดยสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 มูลค่าทุนละ 40,000 บาทขึ้นไป

สำหรับระยะเวลาเรียนภาษา 2 ปี ณ สถาบันสอนภาษาของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา หรือ AUA (เอ.ยู.เอ.) จำนวน 9 คนได้แก่ เด็กหญิงเบญจมาศ ชัยธรรมกุล ชั้น ม.1/1,ดญ.กรรณิการ์ เพียรอุตส่าห์ ชั้นม.1/1,ดญ.พราวพิศุทธิ์ กุลติพันธ์ ชั้น ม.1/1,ดญ.ธัญลักษณ์  คำราพิศ  ชั้นม.1/1,ดญ.ธาริณี พลอยงาม ชั้น ม.1/1 ดญ.เบญจรัตน์ เพชรรัตน์ ชั้น ม.1/1,ดช.ธีรภัทร มูลปู ชั้น ม.1/1,ดญ.วิชุนันท์ ขันขำ ขั้น ม.1/6 และดช.ฉัตรเพชร  เอกสิทธิ์บัญชา ชั้น ม.2/2 โดยนักเรียนทั้งหมดได้ผ่านการฝึกทักษะ จากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 คือ นางจุรีรัตน์ ป้องภาษิต, นส.ชัญญะพิชญ์  ระดม, นางภรภัทร  วงศาโรจน์ และนางผ่องศรี วงศ์กระจ่าง หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1.