หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

FEU-สกอ.อบรมกฎหมาย

Author by 25/07/12No Comments »

นายประภาส โปธิปัน หน.สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น- เชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง”การคุ้มครองสิทธินิสิตนักศึกษารุ่นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ วันที่ 25 ก.ค.2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 มี ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี ม.ฟาร์อีสเทอร์น -เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรม

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ทราบถึงความเป็นมาของ ประกาศ          กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายที่และสิทธิหน้าที่ ของสถาบันอุดมศึกษา  พึงปฏิบัติต่อนิสิต นักศึกษาให้ถูกต้อง ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นตัวแทนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าอบรม จำนวน 120 คน หลังเสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้ คาดว่าผู้เข้าร่วมจะนำความรู้ไปปฏิบัติกับนิสิต นักศึกษาอย่างถูกต้อง ตามประกาศของ กระทรวงศึกษาธิการ และสิทธิ หน้าที่ของนิสิต นักศึกษาที่ควรได้รับตามกฎหมาย.