หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

Smart Gen Smart Media ปิดท้ายกิจกรรมขยายผล(ออนไลน์) วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

Author by 18/07/21No Comments »

ภาคเช้า เวลา 9.00-12.00 น.

  • นายณิชภูมิ ชัยอนันต์ ประธานกรรมการบริหาร วายุฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด บรรยายหัวข้อ “สื่อสารสร้างสรรค์อย่างมีพลัง” และวิพากษ์ผลงานสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 10 เรื่อง ของแกนนำเยาวชนเชียงใหม่
    ในโอกาสนี้ได้รับมอบเกียรติบัตรขอบคุณจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ /คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่(ผู้ทรงคุณวุฒิ) /ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ

ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. การตัดสินและคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ โดย
คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน)ได้แก่
1.นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ ประธานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ : ประธานคณะกรรมการ
2.นายธนชัย เทศะแพทย์ ผู้จัดการโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน (Child’s Thainews)/ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ : กรรมการ

  1. นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว ผู้จัดการเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ : กรรมการ
    ในโอกาสนี้ได้รับมอบเกียรติบัตรขอบคุณจาก พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

การจัดกิจกรรมขยายผล(ออนไลน์) ผ่านการไลฟ์สดผ่านทางเพจ SMART GEN SMART MEDIA และ มมร ล้านนา วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

ผลการประกาศสื่อสร้างสรรค์รางวัลชนะเลิศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ คือ


ผลงานชื่อ : Check Sure Share. จัดทำโดย
1.นายสมเหน่ ลุงสวย สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
2.นางสาวดอกบัว กลิ่นพนา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
3.Mr.Harka Magar สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
4.นางสาวธณมลพรรณ เขื่อนปัญญา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

ส่วนสื่อสร้างสรรค์ 3 ผลงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา หัวข้อ “รู้เท่าทันข่าวปลอม นำเสนอความจริงในสถานการณ์โควิด–19 ของแกนนำเยาวชนเชียงใหม่” ที่ผ่านเข้ารอบได้แก่


ชื่อผลงาน : “รู้ทันข่าวปลอม”
1.นางสาวปริญญาพร บุญลือ ชั้นปี 1 สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
2.นายวินัย ริวไสวโดยคีรี
ชั้นปี 1 สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อผลงาน : “ผู้เสพข่าว”
-นางสาวพิไลวรรณ
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อผลงาน : “ป้องกันโควิด-19 ที่ถูกวิธี”
1.นายสมบุญ ทวินันท์ภูธร สาขาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์
2.นายบิ๊กที วิมุตวโรตม์
สาขาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์