หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

กกต. -อบจ.ลำพูนส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียนระดับมัธยมทั้ง 8 อำเภอในพื้นที่

Author by 19/11/14No Comments »

Untitled-1       ที่หอประชุม อบจ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 ..2557 นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูน นายบรรหาร บูรณะประภา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ .ลำพูน นางพิมประไพ ดิชวงศ์ ผอ.กกต.ประจำ . ลำพูน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน ให้การต้อนรับ นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ในโอกาสเดียวกันได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ ที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดย กกต.ประจำ จ.ลำพูน ร่วมกับ อบจ.ลำพูน  จัดขึ้น

ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมอบสื่อการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ที่รับผิดชอบการสอนเรื่องประชาธิปไตย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียน ทั้ง 8 อำเภอพื้นที่ จ.ลำพูน กว่า 400 คน มุ่งหวังให้ครูผู้สอนรับทราบแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีอุดมการณ์และวัฒนธรรมประชาธิปไตย แสดงออกในเชิงพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ทั้งในสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และสังคม ก่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ จะส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

นายภุชงค์ กล่าวว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญและเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของประเทศ โดยครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการพัฒนาประชาธิปไตยในกลุ่มเด็กและเยาวชน จะมีผลเชื่อมโยงไปยังภาคส่วนอื่นๆ ส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป.