หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

กำชับอปท.จ่ายเบี้ยยังชีพสร้างความมั่นใจแก่ผู้สูงอายุ

Author by 14/10/14No Comments »

0000000089p4      เชียงใหม่สั่งกำชับทุก อปท. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทันตามกำหนด  และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบทุกเดือน อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ครอบคลุม

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้แจ้งย้ำไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพคนชราตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ลงนามในหนังสือแจ้งไปยังทุกพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ สำหรับในปีงบประมาณ  2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้ทันตามที่กำหนดไว้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทำรายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เพื่อเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับ โดยยึดถือตามข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายืมเงินสะสมมาใช้จ่ายไปพลางก่อน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้สูงอายุและผู้พิการจะได้รับเบี้ยยังชีพตามกำหนดเดิมอย่างต่อเนื่องต่อไป ในการนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเป็นธรรม.