หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ขับเคลื่อนพลเมืองอาสา กกต.

Author by 25/05/14No Comments »

   thainews180       เมื่อเช้าวันที่ 21 ..57) ศูนย์ปฏิบัติการชุมชน บ้านนาปลาจาด .เมือง . แม่ฮ่องสอน นางอ่อนศรี ศรีอัมพร กกต.   ประจำ .แม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พลเมืองอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย (พลเมืองอาสา กกต.) ระดับตำบล ของสำนักงาน กกต.ประจำ . แม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วมประชุม โดยศูนย์ปฏิบัติการชุมชน บ้านนาปลาจาด  กกต. ประจำจังหวัด จะใช้เป็นสถานที่ในการประสานงานกับพลเมืองอาสา กกต. และสามารถติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติงานได้สะดวก นำกิจกรรมการให้ความรู้ประชา ธิปไตย และการเลือกตั้งไปสู่ตำบล และหมู่บ้าน

โดยมีการจัดเวทีให้ความรู้ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมของชุมชน ทำให้กิจกรรมการให้ความรู้เป็นรูปธรรม ทั่วถึง และควบคู่ไปกับวิถีชีวิตมากขึ้น รวมทั้งให้กรรมการศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติการณ์

นางอ่อนศรี กล่าวต่อไปว่า พลเมืองอาสา กกต จะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่กระทบต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม ตลอดจนช่วยในการสอดส่องเหตุการณ์ และแจ้งข่าวการทุจริตการเลือกตั้ง โดยปีแรก กกต.จะจัดตั้งจังหวัดละ 1 ตำบล ( 1 ศูนย์)นำร่อง ซึ่งเป็นโมเดลให้กับตำบลอื่นๆ โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ซึ่งมาจากพลเมืองอาสาประชาธิปไตย และมีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน.