หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

คสช.ให้งดจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อครบวาระ-ให้ปลัดทำหน้าที่นายก

Author by 22/07/14No Comments »

ไพโรจน์ แสงภู่วงษ์           จากการเปิดเผยของนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ ประธาน กกต.ประจำ . เชียงใหม่ ว่าตามที่ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีประกาศฉบับที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 ..2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว กำหนดว่าในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งครบวาระ   หรือพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใด  นอกจากครบวาระ ให้งดจัดการเลือกตั้ง จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยในระหว่างนี้ได้กำหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย ผวจ.เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผอ.กกต.ประจำจังหวัด ผอ.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ผอ.สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัด รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) และประธานหอการค้าจังหวัด หรือประธานสภาอุตสาหกรรม หรือประธานสภาทนายความประจำจังหวัด ซึ่งคัดเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน เป็นกรรมการ และให้ท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่สรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่ง จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้ ส.อบต.มีจำนวน 10 คน สมาชิกสภาเทศบาลทุกประเภทมีจำนวน 12 คน และ ส.อบจ.มีจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.อบจ.ที่มีอยู่.