หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

งานชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอบจ.ลำพูนจัดใหญ่กิจกรรมมากมายอนุรักษ์วัฒนธรรม

Author by 22/08/14No Comments »

นิรัดร์  ด่านไพบูลย์          อบจ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 52 ลำพูน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดงานชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลำพูนวิถีวัฒนธรรม ปกาเกอะญอสืบสานและเสริมสร้างความเข้มแข็งวิถีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ภายในงานจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจมากมาย

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ. ลำพูน เปิดเผยว่า อบจ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 52 ลำพูน สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน อบต.ทุ่งหัวช้าง และชุมชนชาวกะเหรี่ยงใน จ.ลำพูน กำหนดจัดงานชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลำพูน “วิถีวัฒนธรรม ปกา เกอะญอ” ในวันศุกร์ที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งวิถีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ให้นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนา เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภายในงานจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ ซุ้มฐานเรียนรู้เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง การแสดงเป่าลูกดอก ซุ้มสาธิตพิธีผูกข้อมือตามประเพณีกะเหรี่ยง การจัดนิทรรศการแสดงอัตลักษณ์ และสาธิต จำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงแต่ละอำเภอ ได้แก่ อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง อ.บ้านโฮ่ง และ อ.แม่ทา การแสดงซอกะเหรี่ยง เครื่องจักสาน ซุ้มทอผ้ากี่เอว หมอดูกะเหรี่ยง การแข่งขันการแสดงวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ขาหยั่ง ยิงหนังสติ๊ก และเป่าลูกดอก การแสดงกะเหรี่ยงเก็บเห็ดจากนักเรียนโรงเรียนบ้านดง การแสดงกะเหรี่ยงล้านนาจากนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง การแสดงเต้นเทพธิดาดอยจากนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปันแดง การแสดงจากเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อบต.นาทราย อบต.ป่าพลู การออกร้านของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ของ อ.ทุ่งหัวช้าง และ จ.ลำพูน และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยง ฯลฯ.