หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จัดติวเข้มอปท.โปร่งใสสร้างความซื่อสัตย์สุจริต

Author by 3/03/15No Comments »

150228130604         เมื่อวันที่ 28 .. 2558 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดสัมมนาตามโครงการครอบครัว อปท.โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชั่น ที่โรงแรมอิมพีเรียล รีสอร์ท .เมือง .แม่ฮ่องสอนโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง

เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าหลักในการทำงานต้องตั้งใจ เสียสละ อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่และประชาชน จะเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ส่วนหนึ่ง และที่สำคัญต้องทำตามกฎ ระเบียบ ในโอกาสเดียวกันมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม ตามมาตรา 100 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงรายการทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและกิจกรรมเสริมสร้าง ทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ในช่วงบ่ายมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลทุจริตคอร์รัปชั่น” โดย พระปลัดจิตตพัฒน์ อัคคปัญโญ ประธานสงฆ์สวนภูสมะ.