หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอบจ.ลำพูนเจ้าภาพหลักร่วมกับภาครัฐ

Author by 9/11/14No Comments »

2 เจี๊ยบ      อบจ.ลำพูน จัดประชุมเตรียมจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว .ลำพูน

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2557 ที่ห้องประชุมกาสะลอง อบจ.ลำพูน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 5 ธ.ค. 2557 ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จ.ลำพูน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสนามกีฬากลาง อบจ. ลำพูน

โดย อบจ.ลำพูนในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้นำเสนอแนวคิดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายใต้แนวคิด “รักพ่อ” โดยได้กำหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นกิจกรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรู้ การสาธิต และการบริการประชาชนในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรของชุมชน  รูปแบบภายการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “รักพ่อ” จะเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำรัส และโครงการตามพระราชดำริ การอนุรักษ์ ป่า ดิน และน้ำ เชื่อมโยงแนวคิด ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ของ อบจ.ลำพูน ที่ส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาสร้างคุณค่า เกิดเป็นมูลค่า รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  มาจัดแสดงโดยมีรายละเอียด 7 นิทรรศการดังนี้

ในหลวงเสด็จลำพูน,ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง, การดูแลรักษาระบบนิเวศ ดิน น้ำ ป่า ,คุณธรรม จริยธรรม, เมืองสวย น้ำใส, ลานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ I am Lamphun เปิดประตูสู่เมืองลำพูน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย และน้อมนำแนวคำสอนของพ่อมาปฏิบัติ โดยมีหน่วยราชการในรูปแบบกระทรวงต่าง ๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ.