หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จัดพิธีเปิดอาคารสร้างสุข นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง มุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาชน

Author by 22/02/16No Comments »

1            เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดพิธีเปิดอาคารสร้างสุข (ศูนย์กายภาพบำบัด) อาคาร นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน, โรงเรียน อสม. และโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เพื่อให้เกิดการพัฒนา และมีความพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุข

นายนันทพล พงศธร วิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดอาคารสร้างสุข (ศูนย์กายภาพบำบัด) อาคารนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน, โรงเรียน อสม. และโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข (โรงเรียนผู้สูงอายุ) อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2559 ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยเชิญ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานเปิดงาน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะ กรรมการหมู่บ้าน องค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบล และประชาชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง กล่าวว่าทางเทศบาลฯ ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่งานด้านส่งเสริมสุขภาพประชาชน ทั้งการรักษาพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การบำบัดและฟื้นฟูโรค รวมถึงการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ มีการพัฒนาคุณภาพงาน โครงการด้านสาธารณสุข ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ของศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลสันนาเม็ง กลุ่ม อสม. รวมถึงแกนนำ ผู้นำกลุ่มในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา และมีความพร้อมในการให้บริการด้านสาธารณสุข และเพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง

สำหรับอาคารสร้างสุข (ศูนย์กาย ภาพบำบัด)ทางเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาดำเนินการจัดสร้าง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 216 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณอุดหนุนการก่อสร้างอาคาร นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน อีก 1 หลัง ขนาด 2 ชั้น อาคารทั้ง 2 หลังจะเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ จากชุมชนและแหล่งอื่น ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กร

ในโอกาสเดียวกันทางเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ยังได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฮอมปอยสุขภาพ”เพื่อให้ความรู้และพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพ  เสริมสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้จากนวัตกรรมสุขภาพ ของแต่ละเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน และนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมของเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน.