หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จัดมอบโล่คนดีศรีดอนแก้วผู้มีจิตอาสาทั้งภาครัฐ-เอกชนพร้อมรางวัล “เพชรดอนแก้ว”

Author by 28/09/14No Comments »

1 เจี๊ยบ      อบต.ดอนแก้วจัดกิจกรรม”วันคนดีศรีดอนแก้ว” พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับผู้มีจิตอาสาสร้างความดี  ขับเคลื่อนจิตอาสาใน อบต.ดอนแก้ว

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2557 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 2 อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดงาน “วันคนดีดอนแก้ว” พร้อมมอบโล่รางวัล “เพชรดอนแก้ว” และ “คนดีศรีดอนแก้ว” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ให้กับผู้ที่มีจิตอาสาสนับสนุนกิจกรรมของ อบต.ด้วยดีเสมอมาจำนวน 13 คนโดยมีนายนพดล ณ เชียงใหม่ นายก อบต.ดอนแก้ว นางอุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน

นายนพดล กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทาง อบต.ดอนแก้ว มีมติมอบโล่รางวัลให้ผู้มีจิตอาสาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่กระทำความดีต่อสังคมรวมทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้ คือ 1.สาขาส่งเสริมพระพุทธศาสนา  พระธงชัย สุวรรณสิริ รองเจ้าอาวาสวัดบ่อปุ๊ 2. สาขาศึกษา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายประพันธ์ จอมนวล ประธาน ก.ธ.ต.ดอนแก้ว 3.สาขาหน่วยงานราชการ/เครือข่ายในภาคี นายสุมนต์ มอนไข่  ผอ. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ 4. สาขานักบริหาร นักพัฒนา นายฉัตรมงคล ไชยวงค์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว 5. สาขาเกษตรกร นาวีระ ดอนดี อดีตผู้ใหญ่บ้าน 6. สาขาพัฒนาสังคม น.ส.สุธีรัตน์ ไชยวรรณ ประธานบทบาทสตรี หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว 7. สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายเชาว์ พงษ์ตะวัน สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว

8.สาขาภาคเอกชน และผู้มีอุปการะ นายมนัส ทับกล่ำ ประธานอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนแก้ว 9.สาขารณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด นายสิริพงษ์ หินมาลัย อปพร.ดอนแก้ว นางศรีธร ก้านคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ดอนแก้ว 10.สาขาเด็ก/เยาวชน น.ส.นภาพร อึ้งตระกูล สภาเด็ก และเยาวชน อบต.ดอนแก้ว 11. สาขาบริการสาธารณสุข นางวันเพ็ญ สิริมะโน นอกจากนั้นยังได้มีการมอบโล่รางวัล “เพชรดอนแก้ว” ให้แก่ นางศิรัญญา สุนทร หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว.