หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จัดสรรเงินพัฒนาท้องถิ่น เชิงดอยกระจายครบทุกกลุ่ม

Author by 24/02/16No Comments »

      กม. 1          จากการเปิดเผยของ    นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่าเมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้จัดสรรเงินอุดหนุน ตามเทศบัญญัติงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นความต้องการของประชาชน รวมทั้งสิ้น 16 โครงการดังนี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระบบประปาหมู่บ้าน รวม 7 หมู่บ้าน งบประมาณ 465,150 บาท, โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 11 หมู่บ้าน งบประมาณ 310,000  บาท, โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี รวม 9 วัด งบประมาณ 130,000 บาท, โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้กลุ่มสตรีแม่บ้าน งบประมาณ 60,000 บาท, โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 150,000 บาท, โครงการบ้านเราน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง  รวม 10 หมู่บ้าน งบประมาณ 100,000 บาท, โครงการสาธารณสุขมูลฐาน รวม 10 หมู่บ้าน งบประมาณ 15,000 บาท

โครงการโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท, โครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งบประมาณ 10,000 บาท, โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช งบประมาณ 10,000 บาท, โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล งบประมาณ 20,000 บาท, โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน งบประมาณ 20,000 บาท, โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง งบประมาณ 30,000 บาท, โครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ งบประมาณ 5,000 บาท, โครงการร้อยสานงานศิลป์ งบประมาณ 35,000 บาท, โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก งบประมาณ 20,000 บาท. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณ 20,000 บาท

โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านเชิงดอย งบประมาณ 30,000 บาท,โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย งบประมาณ 20,000 บาท, โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล สภาวัฒนธรรม อ.ดอยสะเก็ด งบประมาณ 3,000 บาท และโครงการจัดงานประเพณีแห่นมสด รดต้นศรีมหาโพธิ์ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง งบ ประมาณ 15,000 บาท รวมยอดเงินทั้งสิ้น 1,578,150 บาท.