หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

จัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร ป่าซางให้ความรู้ผู้ประกอบการ

Author by 21/01/16No Comments »

thainews180                     เทศบาลตำบลป่าซาง จัดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2559  เพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหาร

                นายถวิล  ถาน้อย  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลป่าซาง กำหนดจัดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 ม.ค. 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง

เพื่อให้ความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร การติดตั้งบ่อดักไขมัน แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านขายของชำ กลุ่มแม่บ้าน ครูอนามัย ผู้นำชุมชน อสม. แกนนำสุขภาพ เพื่อต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในอาหาร เนื่องจากปัจจุบันการบริโภคอาหารของประชาชนมีความเสี่ยงจาการปนเปื้อนในอาหาร ทั้งจากสารพิษตกค้าง เชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาล การขาดจิตสำนึกด้านสุขอนามัย อาจก่ออันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้

นอกจากนี้เทศบาลฯยังจะออกตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย โดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับมอบป้าย ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste อีกด้วย.