หน้าหลัก » ข่าวการเมือง, ข่าวสตรี, ข่าวสังคม

จุลจิรา คำปวง คนวงการท่องเที่ยวอาสาท้องถิ่นกลุ่มรักษ์หนองผึ้งเขต 2 หมายเลข 11

คนที่พร้อมอาสาลงการเมืองท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาท่องเที่ยว

นางจุลจิรา คำปวง  ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในกลุ่มรักษ์หนองผึ้งเขต 2 หมายเลข 11

 ประวัติการทำงานที่ผ่านมา กรรมการและเลขานุการกองทุน  We Love Chiang Mai,รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน,เลขาธิการสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่,อุปนายกสมาคมท่องเที่ยว ลำพูน,เลขานุการ สมาคมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเชียงใหม่,เลขานุการสมาคมการสร้างภาพระดับโมเลกุล คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม (อสมศ.),ประธานมัคคุเทศก์ รุ่น  25 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว  ผลงานที่ผ่านมา ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ก่อตั้ง “กองทุนอนุรักษ์ดอยอินทนนน์” ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ อบรมรุ่นแรก และก่อตั้ง “อาสาสมัครอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์”, ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ก่อตั้ง “ชมรมซิบไลน์”

 ร่วมกับสำนักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ “มาตรฐานความปลอดภัยใน การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย”ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ มัคคุเทศก์เรื่อง ศิลปะ วัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตร์ล้านนาร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “ความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว” 720 ปี  คนดีศรีเชียงใหม่  20 พ.ย. 2559