หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ตั้งกก.ตรวจโครงสร้างพื้นฐานสภา อบจ.แพร่ ตอบสนองนโยบาย คสช.

Author by 23/09/14No Comments »

thainews180        สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อความคุ้มค่าในงบ ประมาณและความโปร่งใส ให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานโครงการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

จากการเปิดเผยของ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่า ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2557 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 โดยมีมติเห็นชอบและให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2558 ต่อไป

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้กล่าวประกาศ คสช. ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2557  เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย คสช. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ส.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 7 คน  เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ    และติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง   ช่างควบคุมงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน นำ เสนอแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและการการเร่งรัดผลงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานโครงการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล.