หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ตั้งศูนย์ส่งเสริมปชต.ลำพูนครบ 8 อำเภอ

Author by 10/03/15No Comments »

ณรงค์  อ่อนสอาด        .ลำพูน จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตำบล ครบทั้ง 8 อำเภอ หวังให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมขับเคลื่อนภารกิจในอำนาจหน้าที่ของ กกต. ระดับพื้นที่

นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูน นางพิมประไพ ดิชวงศ์ ผอ.กกต.ประจำ จ. ลำพูน นายบรรหาร บูรณะประภา ประธาน กกต.ประจำ จ.ลำพูน กกต.ประจำ จ.ลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ดร.ประวิช รัตนเพียร กกต. ด้านกิจการการมีส่วนร่วม ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ต. เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นศูนย์นำร่องแห่งแรกของจังหวัด พร้อมมอบนโยบายและป้ายคำขวัญประจำศูนย์แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ต.เหมืองง่า ตำบลที่มีการจัดตั้งเพิ่มเติมอีก 7 แห่ง รวมเป็น 8 แห่ง ครบทั้ง 8 อำเภอ

ผวจ.ลำพูน กล่าวว่า จ.ลำพูน แม้จะ เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีจิตสำนึกประชาธิปไตย สูงมาก เห็นได้จากการที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากอันดับ 1 ของประเทศ ติดต่อกัน 11 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า จ.ลำพูน จะรักษาสถิตินี้ได้นานเท่าใด การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลจึงเป็นการตอกย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมทั้งเป็นการฝังรากจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่ประชาชนชาว จ.ลำพูนอย่างยั่งยืน

กรรมการการเลือกตั้ง    กล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของ จ.ลำพูนเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศ ผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมากส่งผล ใ ห้ จ.ลำพูนมีสถิติอันดับ 1 ของประเทศ ถือเป็นผู้นำที่ดี เป็นบุคคลตัวอย่างของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลร่วมขับ เคลื่อนภารกิจในอำนาจหน้าที่ของ กกต. ในระดับพื้นที่ จะช่วยให้ประเทศชาติเป็นสังคมประชาธิปไตย มีวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือนอกจากการเลือกตั้งแล้วต้องมีการเคารพในสิทธิและเสรีภาพ มีการใช้หลักเหตุผล ยึดมั่นในหลักการกติกาของสังคม มีความยุติธรรมในสังคม มีน้ำใจประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม.