หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ท่าวังตาล…เรียนรู้ป้องกันแผ่นดินไหว -อาคารถล่ม

Author by 27/06/15No Comments »

1 เจี๊ยบ  รัฐบาลมีนโยบายสำคัญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลด้านความปลอดภัยของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมจัดระบบป้องกันสาธารณภัยและอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทันท่วงที  อีกทั้งยังสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันสาธารณภัย ในชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง

เทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ภายใต้การนำของ นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีฯ ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร “การระวังป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม และอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2558 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการร่วม 100 คน

โดยมีเป้าประสงค์สำคัญเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกวิธีและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น มีการสร้างทีม หรือหน่วยเผชิญเหตุ เป็นการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้มีความชำนาญ มีประสบการณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะหากเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่ จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที และสามารถทำงานภายใต้มาตรฐานระบบบัญชาเหตุการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย กับยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ ประการสำคัญยังสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ประชาชนใน ต.ท่าวังตาลได้อย่างถูกต้อง

2 เจี๊ยบ    นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ได้ประสานขอความร่วมมือจาก พล.ร.ต. อานนท์  วายวานนท์  ที่ปรึกษาสถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่   นายอนุชา  เทพมงคล ,นายไกรศรี  ไชยศรี , นายอุดม  เบ้าเจริญ และ นายวัลลภ  ทาเกิด  จากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนคร เชียงใหม่   เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามหลักสูตร  เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ แรงสั่นสะเทือน และ การป้องกันระวังอัคคีภัยเบื้องต้น และการจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว อาคารถล่ม และการเกิดอัคคีภัย

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ภาคทฤษฎี อาทิ การป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  และภาคปฏิบัติ อาทิ การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว  และอาคารถล่ม มีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางดิ่ง (เบาะลม ออกจากอาคารด้วยความรวดเร็ว การระงับอัคคีภัยกรณีถังแก็สรั่วไหล ตลอดจนการใช้น้ำยาเคมีดับเพลิงอย่างถูกวิธี และไม่ให้เกิดอันตรายใดๆ ) การสั่งการ  การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความตั้งใจในการศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน การจัดโครงการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณจำนวน 50,00 บาท เป็นค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ

4 เจี๊ยบ     ”หากเกิดสาธารณภัยที่คาดไม่ถึง ทั้งแผ่นดินไหว อาคารถล่ม หรือเกิดอัคคีภัยขึ้น มุ่งหวังว่าจะลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้เหลือน้อยที่สุด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จะใช้ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของรัฐบาล” นายอานนท์ กล่าวในที่สุด.