หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ท้องถิ่น……ต้องมีวิสัยทัศน์ในการทัศนศึกษา

Author by 7/03/15No Comments »

2 เจี๊ยบ copy      ในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน ระหว่างเดือน ..-เม.. ของทุกปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจัดโครงการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ตามแผนที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ (อบต.) หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ ตั้งแท่นรอการเบิกจ่าย ตามโปรแกรมที่คณะผู้บริหารได้กำหนดไว้

ก่อนออกเดินทาง หรือก่อน “ล้อรถทัวร์หมุน”จะมีการจัดฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด หรือองค์กรในท้องถิ่น อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ถูกกำหนดให้ร่วมผสมโรงในการเดินทางกันพอเป็นพิธี เพื่อให้สมเหตุสมผล ไม่เป็นที่ติดใจสงสัยของ เจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในภาคเหนือตอนบน สภาพแวดล้อมมีแต่ป่าเขาลำเนาไพร มักนิยมเดินทางล่องใต้ หรือภาคตะวันออก สัมผัสกลิ่นอายทะเล ที่มีเกาะแก่งวิจิตรสวยงามคณานับ สลับสับเปลี่ยนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางโน้น ที่นิยมเช่ารถทัวร์ติดแอร์ขนาด 2 ชั้น ตามกันเป็นขบวนขึ้นมาสัมผัสธรรมชาติของป่าเขา อุทยานฯ รีสอร์ท ที่มีพรรณไม้ สายธาร น้ำตก อวดโฉมที่งดงาม ท้าทายให้บันทึกภาพเก็บไว้ในความทรงจำ

แต่ละองค์กรจะไม่ลืมบรรจุโปร แกรมทัศนศึกษาดูงานอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สร้างผลงานพัฒนาโดดเด่น “เป็นรูปธรรม”มีชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลการประกวด อาทิ สถาบันพระปกเกล้า หรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นที่รู้จักหรือยอมรับในวงกว้าง หากคณะผู้บริหาร รวมทั้งคณะร่วมเดินทางมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า “มองการณ์ไกล” จะตักตวงความรู้ ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ถ่ายทอด และที่ไปประสบพบเจอ จะสามารถนำสาระความรู้มาขัดเกลา ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตนได้ไม่มากก็น้อย

หากเป็นคณะศึกษาดูงานที่ “ไร้วิสัยทัศน์”จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานเพียงเพื่ออำพราง แต่เป้าประสงค์สำคัญ เพียงเพื่อต้องการพาสมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือองค์กรต่างๆ ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ก็น่าเสียดายงบประมาณก้อนโตเรือนแสน ที่มาจาก “ภาษีประชาชน”จะถูกละเลงลงไปเหมือน “ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ”ไม่เกิดผลดีใดๆตามมา นอกจากการหวังผลทางการเมืองระยะยาวของ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ ที่วาดฝันจะกอบโกย “คะแนนนิยม”ในการเลือกตั้งคราวต่อไป    เท่านั้น

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด  ที่มีโครงการจัดทัศนศึกษาดูงาน จำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลเบื้องลึก แหล่งเรียนรู้หรือสถานที่ศึกษาดูงานให้เหมาะสมสอดคล้องความต้องการ และประโยชน์ที่จะได้รับในท้องถิ่น ที่มีอย่างหลากหลายตามบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติ อาทิ การบริหารจัดการองค์กร การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกระดับ อีกทั้งด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การป้องกันอุบัติภัยต่างๆ รวมทั้งด้านมวลชน ฯลฯ

ยกกรณีตัวอย่างปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากต่างอำเภอ และต่างจังหวัด ให้ความสนใจมาทัศนศึกษาดูงาน “โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย” (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่มีนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้จุดประกายต่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ  มีผู้สูงอายุในตำบลสำเร็จการศึกษารุ่นแรก และได้รับ “ปริญญาชีวิตปัจฉิมวัย” ไปแล้วกว่า 250 คน เมื่อปีก่อน สำหรับปีนี้มีผู้สูงอายุสนใจสมัครเข้าศึกษา เป็นรุ่นที่ 2 ในจำนวนที่ไม่แพ้กัน

หากองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นใดมีการพัฒนาอย่างหลากหลาย และขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน จะก่อเกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น มีการดำเนินชีวิตอย่างผาสุกถ้วนหน้า.