หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นครชร.จัดกิจกรรมวันอปพร.58 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น

Author by 20/03/15No Comments »

วันชัย จงสุทธนามณี        เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

          นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และในฐานะ ผอ.ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงราย เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 22 มี.. ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน หรือ วัน อปพร. ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มี.. 2558 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม .เมือง .เชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.00.เป็นต้นไป

ภายในงานจะมีกิจกรรมเดินสวนสนามรวมพลังสมาชิก อปพร.ทั้ง 4 เขตของเทศบาลนครเชียงราย และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอปพร.ดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสมาชิก อปพร.ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ รู้และตระหนักถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความผูกพัน ความรับผิดชอบต่อสังคม การอุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากและไม่หวั่นเกรงต่อ อันตรายใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งของทางราชการและเอกชน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นายวันชัย กล่าวอีกว่าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงราย มีสมาชิกจาก 64 ชุมชน จำนวน 2,000 คน แบ่งออกเป็น 4 เขต โดยสมาชิกอปพร.ทุกคนได้เสียสละเวลาส่วนตัวมาอุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป.