หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นครชร.จัดเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว 3 เส้นทาง

Author by 8/09/14No Comments »

  วันชัย  จงสุทธานามณี        นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่าทางเทศบาล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน เพื่อให้ผู้ที่รักการปั่นจักรยาน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนด์ไดออกไซด์ ที่เป็นตัวการให้เกิดภาวะโลกร้อนในขณะนี้

โดยจัดกิจกรรมเปิดทริปท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เส้นทางเกษตรปลอดภัย โดยเริ่มจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผ่านเส้นทางไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ หาดเชียงราย ชุมชนป่างิ้ว ตลาดสดศิริกรณ์ และสวนตุงและโคมนครเชียงราย รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 60 นาที เส้นทางที่ 2 เส้นทางพระธาตุ 5 ดอย เริ่มจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ไปตามเส้นทางนมัสการพระธาตุน้ำลัดวังซาง พระธาตุวัดดอยพระบาท พระธาตุวัดดอยเขาควาย และพระธาตุวัดดอยสะเก็น รวมระยะทาง 28.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 120 นาที และเส้นทางที่ 3 เส้นทางสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ เริ่มจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผ่านไปตามเส้นทางศูนย์การเรียนรู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองเชียงราย (สันหนอง) บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชียงราย รวมระยะทาง 11.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที โดยทั้ง 3 เส้นทางเป็นการเปิดเส้นทาง  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมปั่นจักรยาน โดยติดต่อได้ที่ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงราย.