หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นครลำปางจัดเสวนาเฝ้าระวังมลพิษชุมชน

Author by 22/01/15No Comments »

1(135)      ที่ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 20 ..2558 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดเสวนาโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองใน เขตเทศบาล จำนวน 60 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการมีส่วนร่วมในการ กำหนดแนวทาง วิธีการควบคุมมาตรการ ระเบียบ ฯ ร่วมกับชุมชนเพื่อเฝ้าระวังมลพิษ ควบคุมดูแล และป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนตลอดจน เพื่อให้ ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลชุมชนให้ปลอดมลพิษ

นายกเทศบาลนครลำปาง กล่าวว่างานสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชนเขตเทศบาลฯ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น นำไปสู่การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้แก่ประชาชน รวมทั้งเครือข่ายเฝ้าระวังมลพิษให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและประชาชนในชุมชนตนเองอย่างยั่งยืน และในวันที่ 21 ม.ค. 2558 จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน หมู่บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง.