หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นครเชียงรายเดินหน้า จัดการน้ำเสียชุมชนฯ

Author by 21/07/14No Comments »

  วันชัย  จงสุทธานามณี        จากการเปิดเผยของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ว่า เทศบาลมีนโยบายการบริหารงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของ คสช. พร้อมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนเมืองให้เกิดประสิทธิภาพ

เทศบาลนครเชียงรายได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และได้บริหารจัดการเดินระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้มีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนตามระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน โดย เทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินงานบำบัดน้ำเสียชุมชนตามมาตรฐาน ของกรมควบคุมมลพิษอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม คือ 1. ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 2. การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณตามความเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลนคร เชียงรายให้มี ประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียชุมชน

3. การพัฒนาพื้นที่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมือง และชุมชนบริเวณข้างเคียง ได้ใช้สถานที่เป็นพื้นที่นันทนาการและปอดของเมืองตามคำร้องขอของประชาชนอยู่ อาศัยข้างเคียงได้ 4. การดำเนินการสร้างจิตสำนึกการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การพิจารณาการจัดเก็บค่าบริการบำบัด น้ำเสียที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป และ 5. การพิจารณาการเสริมสร้างประสิทธิภาพการขยายพื้นที่ระบายน้ำรวบรวมน้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเดิม และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้น ได้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย.