หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นายกบุญเลิศเปิดใจ..ทุ่มเทเพื่อชาวเชียงใหม่ในรอบปีแพะ

Author by 31/12/15No Comments »

บุญเลิศ      ในรอบปีแพะ 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ ภายใต้การบริหารงานของ นายบุญเลิศ   บูรณุปกรณ์ นายก อบจ. เชียงใหม่ มุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย  จะเห็นได้จากเสียงตอบรับจากประชาชน ในหลายพื้นที่ ที่ได้เข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิด

โดยนายก อบจ.เชียงใหม่ ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “จะต้องพยายามทำให้การบริการสาธารณะของ อบจ.เชียงใหม่ เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุด

อบจ.เชียงใหม่  ได้จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ อบจ.เชียงใหม่ บริการประชาชน อย่างครอบคลุมทั่วถึง ได้ดำเนินการจัดให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ พร้อมกับการให้ความรู้ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใน จ.เชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอในจังหวัด

จากการที่นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนในบางพื้นที่ยังคงต้องการให้ อบจ.เชียงใหม่ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนทั้งในเรื่องอาชีพ การมีงานทำ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และภัยธรรมชาติ อาทิ ปัญหาภัยแล้ง ดังนั้นจึงได้มอบหมายและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ ทั้งเขตเหนือ และเขตใต้ เตรียมพร้อมในการรับมือแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะหมอกควันและไฟป่า ได้ส่งเครื่องย่อยกิ่งไม้ เครื่องย่อยซังข้าวโพดไปยังพื้นที่ ที่เป็นต้นลม เช่น พื้นที่ อ.แม่แจ่ม อ.ฮอด และ อ.ดอยเต่า รวมทั้งจัดเครื่องสูบน้ำ ส่งไปยัง อบจ.เชียงใหม่ เขตเหนือและเขตใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยงานในพื้นที่เขตเหนือ และเขตใต้ ขอรับการสนับสนุนมายัง อบจ.เชียงใหม่

นายบุญเลิศ ยังได้ผลักดันและทุ่มเทในการทำงานทุกๆ ด้าน พร้อมการทำงานที่ยึดหลักความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล จนทำให้ อบจ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับคือ รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บ่งบอกได้ว่า อบจ.เชียงใหม่ มีความตั้งใจในการทำงานและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน

สำหรับรางวัลที่ได้รับ นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า “จะทำงานให้ประสบความสำเร็จโดยลำพังคงไม่ได้ หากขาดบุคลากร ทุกคนใน อบจ.เชียงใหม่ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเราทุกคนพร้อมที่จะนำพาจังหวัดของเราก้าวไปข้างหน้า ด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแน่นอน”

ในปี 2559 อบจ.เชียงใหม่ ยังคงดำเนินการจัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ อบจ.เชียงใหม่ บริการประชาชน ประจำปี 2559 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการสาธารณะพร้อมรับฟังปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของรัฐ

ทั้งนี้นายบุญเลิศ มุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนทั้ง 25 อำเภอใน จ.เชียงใหม่ ได้รับการบริการที่ดีด้วยการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการได้รับการแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และอีกเรื่องหนึ่งที่ผลักดันต่อเนื่องจากปี 2558 คือการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่  เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาในสังคมไทยในปัจจุบันที่สะสมมานาน ในปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทย มีการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในอาเซียน ผลการจัดอันดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยอยู่ในอันดับที่ 6 และในการจัดการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา ไทยตกไปอยู่อันดับ 8 นับเป็นอันดับที่ต่ำมาก จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อนักเรียน และเป็นการปูพื้นฐานการศึกษาให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคงต่อไป

“สำหรับผลงานในปีที่ผ่านมา จะเก็บไว้เป็นกำลังใจในการทำงานในปีนี้และปีต่อๆ ไป เพื่อความสุขของประชาชน และพื้นที่ไหนที่ยังคงประสบปัญหายังคงได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความสะดวก จะนำบุคลากรของ อบจ.เชียงใหม่ พร้อมเข้าไปสำรวจรับฟังปัญหาด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ให้ได้เห็นถึงการทำงานที่แท้จริง พร้อมแก้ไขปัญหาทุกพื้นที่ ที่ชาวเชียงใหม่ได้รับความเดือดร้อนให้หมดสิ้นไป” นายบุญเลิศ กล่าวในที่สุด.