หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นายกบ้านกลางเดินสายพบประชาชน 12 หมู่บ้าน

Author by 27/11/14No Comments »

ประสิทธิ์ จันทกลาง copy     ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง .เมือง .ลำพูน กำหนดจัดโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน  พร้อมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเงิน       สงเคราะห์ครอบครัวเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  ระหว่างวันที่ 1 -11 ..2557 ทั้ง 12 หมู่บ้าน

พร้อมออกหน่วยบริการประชาชนด้านการให้คำแนะนำปรึกษา กรณีเกิดเพลิงไหม้หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน, รับปรึกษาปัญหากฎหมายทั่วไป และรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน, รับชำระภาษีทุกประเภท, รับปรึกษาการยื่นแบบก่อสร้าง, รับยื่นเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.การสาธารณสุข และบริการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันที่ 1 ธ.ค.ช่วงเช้าที่อาคารอเนกประสงค์บ้านร่องส้าว หมู่ที่ 7 ช่วงบ่ายที่ศาลาวัดท่าล้อ -ศรีคำ หมู่ที่ 2,วันที่ 2 ธ.ค.ช่วงเช้าที่ศาลาวัดศรีชุม หมู่ที่ 5 ช่วงบ่ายที่อาคารอเนกประสงค์บ้านสันกลาง หมู่ที่ 9, วันที่ 3 ธ.ค.ช่วงเช้าที่ศาลาวัดแม่ยาก หมู่ที่ 8 ช่วงบ่ายที่ศาลาวัดสันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4, วันที่ 4 ธ.ค.ช่วงเช้าที่ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ช่วงบ่ายที่อาคารอเนกประสงค์บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10,วันที่ 8 ธ.ค. ช่วงเช้าที่อาคารอเนกประสงค์ข้างวัดพญาผาบ หมู่ที่ 1 ช่วงบ่ายที่อาคารอเนกประสงค์บ้านแจ่มพัฒนา หมู่ที่ 12 และวันที่ 11 ธ.ค.ช่วงเช้าที่อาคารอเนกประสงค์บ้านหอชัย หมู่ที่ 11 ช่วงบ่ายที่ศาลาวัดขี้เหล็ก หมู่ที่ 3.