หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นายกสันนาเม็ง..พัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ประชาชน

Author by 28/03/15No Comments »

1 เจี๊ยบ    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง.สันทราย นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ใน 3 แห่งของ  .เชียงใหม่ ที่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ครบวาระ 4 ปีเต็ม ไปเมื่อวันที่ 26 มี..2558 สำหรับอีก 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอเดียวกัน และ เทศบาลตำบลช้างเผือก .เมือง  

ในระยะเวลา  4  ปีเต็มที่  นายนันทพล  พงศธรวิสุทธิ์  นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ในฐานะ “ผู้บริหารสูงสุด” ขององค์กร  ได้มุ่งมั่นทำงานพัฒนาท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา  ”บริหารจัดการดี  ประชาชนมีความสุข”  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับบริการสาธารณะจากรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในด้านองค์ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมร่วมขององค์กร   เพื่อให้สำนักงานเทศบาลมีความพร้อมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมารับบริการแทนอาคารหลังเดิมที่มีสภาพคับแคบ

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ได้โชว์ “ผลงานชิ้นโบว์แดง”ในการจัดสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล    สันนาเม็งใหม่ 3  ชั้น  ขนาดกว้าง  29  เมตร  ยาว 42 เมตร  มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  2,182  ตร.ม. มูลค่าการก่อสร้างวงเงิน 27 ล้านบาท ตั้งอยู่ ณ  เลขที่  999  หมู่ที่  3  ต.สันนาเม็ง  โอ่อ่าทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือองค์กรต่างๆ ในตำบล หมู่บ้าน ที่จะใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  โครงการนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

เมื่อหันไปมองด้านโครงสร้างพื้นฐานใน ต.สันนาเม็ง “น้ำไหล  ไฟสว่าง  ทางสะดวก”  เป็นอีกภารกิจที่สำคัญ จะเห็นได้จากการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล.  ถนนแอสฟัลท์ติก ในสายทางต่าง ๆ การก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ การขุดลอกลำเหมือง การทำพนังกันดิน การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  โดยในปีงบประมาณ  2557  ได้ดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สันทรายเป็นเงิน  2,041,807.81  บาท  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากไฟส่องสว่างยามค่ำคืนอย่างทั่วถึง

3 เจี๊ยบ       นอกเหนือจากงบประมาณของท้องถิ่นเองแล้ว  ยังมีโครงการที่สำคัญที่ได้รับงบ ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เช่น  การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านสุกรพนา หมู่ที่ 7 เชื่อมสะพานลำน้ำกวง  หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร  งบ ประมาณ 1,125,700 บาท  โครงการปรับปรุง ถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแม่กวง  หมู่ที่  6  เชื่อมบ้านสันทรายหลวง  หมู่ที่  4  งบประมาณ  2,658,000  บาท

การให้บริการสาธารณสุข นับเป็นนโยบายสำคัญ หลังจากรับถ่ายโอนภารกิจการจัดการสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข  โดยรับโอนสถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง  มา บริหารจัดการ เป็น 1 ใน 4  แห่งของจ.เชียงใหม่  นอกเหนือจากการมีบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานแล้ว  ยังได้พัฒนาการให้บริการสาธารณสุขเชิงรับโดยการปรับปรุงโครงสร้างสถานีอนามัยบ้านสันนาเม็งให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีมาตร ฐานเชิงโครงสร้างและระบบการให้บริการสาธารณสุข  การจัดให้มีบริการยูนิตทำฟัน  การก่อสร้างอาคารศูนย์สามวัย  และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ เป็นต้น

นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งโรงเรียนนวัตกรรมอ่อนหวาน  โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุ  โดยก่อสร้างโรงเรียนนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อเป็นสถานที่ดำเนินงาน  และดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังเพื่อให้การติดตามผลการรักษาพยาบาล  การให้คำแนะนำดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ  4  วัน และการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ  และได้วางเป้าหมายว่าในปี    2558  เทศบาลตำบลสันนาเม็งจะเป็นแม่ข่ายตำบลสุขภาวะในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  โดยได้จัดให้มีบริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ได้จัดซื้อรถกู้ชีพ  จำนวน  1  คัน  และจัดตั้งทีมกู้ชีพตำบลสันนาเม็งขึ้น  มีการติดตั้งกล้อง  CCTV  เพื่อส่งเสริมมาตรการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ด้านพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  ผู้สูงอายุ  เด็กและเยาวชนในตำบล ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  เช่น  การฟ้อนเล็บ  โครงการอุ๊ยสอนหลาน  การส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน  การส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาและเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในเขตอำเภอสันทรายโดยใช้หลักธรรมศาสนา ร่วมกับชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สันทราย

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง กล่าวถึงโครงการพัฒนา      ต่าง ๆ เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน และนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและแปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อพัฒนา ต.สันนาเม็งให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ”บริหารจัดการดี  ประชาชนมีความสุข”

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระ  ตั้งแต่วันที่  1  ม.ค.  2558  เป็นต้นไป  ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ดังนั้น  นายนันทพล  พงศธรวิสุทธิ์  นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนางานเดิมและวางนโยบายในการบริหารงาน โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาฯประจำปี 2559 ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น.