หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นายกฯนครลำปาง ให้ระวังหมอกควัน

Author by 12/02/16No Comments »

thainews180              ดร. กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปางได้ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทุกคน ร่วมมือกันเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามนโยบายของนายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.ลำปาง  เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำทุกปี จนทำให้เกิดหมอกควันไฟป่าปกคลุมโดยทั่วในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง

ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนลดมลพิษทางอากาศโดยรวม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางทุกคน ถือเป็นหน้าที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้งดเว้นการเผาขยะ เศษวัสดุ รวมถึงวัชพืชต่างๆ ทุกชนิด ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2559 เพื่อลดควันไฟที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ หากมีเศษวัสดุใบไม้ หรือวัชพืชเหลือใช้ ให้นำไปหมักเป็นปุ๋ย หรือกำจัดโดยแผ้วถาง การไถกลบ เฝ้าระวัง สอดส่อง ห้ามปรามไม่ให้ผู้อื่นจุดไฟเผาขยะ

นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ใดกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศ ทั้งกลิ่น แสง ความร้อน สิ่งมีพิษ ละออง เขม่า ขี้เถ้า หรือกรณีอื่นๆ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้อื่น จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มีโทษทั้งจำคุก     และปรับ

หากประชาชนพบเห็นเพลิงไหม้ ณ บริเวณใด ขอให้ช่วยดับไฟทันทีตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นอันตรายต่อไป แต่หากไม่สามารถดับไฟได้ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 199 หรือ 0 5423 7226 ส่วนผู้ใดที่กระทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเองหรือของผู้อื่น จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา.