หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นายกเมืองลพ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผลเลือกฝ่ายนิติบัญญัติ “สำราญ”นั่งประธานสภา

Author by 13/08/12No Comments »

เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งแรก มีการเลือกตั้งประธานสภา ในฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว วันเดียวกัน “ประภัสร์       ภู่เจริญ” นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภา พร้อมทั้งลงนามแต่งตั้งคณะผู้บริหารครบทีม

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.55 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน นายชุมพร  แสงมณี  รองผวจ.ลำพูน  เป็นประธานประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งแรก ประจำปี 2555 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

สำหรับวาระแรกของการประชุมสภาฯ มีการเลือกตั้งตำแหน่งประธานสภา ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเลือก นายสำราญ  นวชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นประธานสภา จากนั้นในที่ประชุมได้เลือก น.ส.บุญทวี  ถาน้อย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นรองประธานสภา และนายธีระศักดิ์  เลาหรอดพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 3 เป็นเลขานุการสภาตามลำดับ

ในวันเดียวกันนายประภัสร์  ภู่เจริญ   นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้าบริหารงานในหน้าที่  โดยมุ่งเน้นการสานงานต่อ ทั้งการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ให้อยู่ดีกินดี มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจร

พร้อมกันนี้นายกเทศมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  3 คน ได้แก่ นายสิริวุฒิ  คำธิตา,  นายอานนท์  ยาวิคำ และ น.ส.สุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา  โดยมี นายบุญเลี้ยง  คุ้มอรุณรัตนกุล เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายพุทธิพล  ปันทะธง และนางนงลักษณ์  สุทธิแสน   ทำ หน้าที่เลขานุการนายกเทศมนตรี เพื่อให้การบริหารงานราชการและการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองลำพูนมีความคล่องตัว รวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม และให้บังเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด.