หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นายก อบจ.ลำพูนรับรางวัลท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม

Author by 28/01/15No Comments »

10847863_423370921153169_2231526920304106355_n       เมื่อวันที่ 23 .. 2558 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัด อบจ.ลำพูน และคณะ ได้เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้าน วัฒนธรรม ประจำปี 2557 โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบ มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2557 เข้ารับจำนวน 154 แห่งทั่วประเทศ

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรม และเกิดการบูรณาการงานวัฒนธรรมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ อย่างกว้างขวาง ตลอดจน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานท้องถิ่น ที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน วัฒนธรรมของชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับผลงานด้านวัฒนธรรมที่ อบจ. ลำพูนได้นำเสนอต่อคณะ กรรมการและส่งผลให้ได้รับรางวัลครั้งนี้ ประกอบด้วย งานสลากภัตรและสลากย้อม ประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามหนึ่งเดียวในโลก จากชนลุ่มน้ำปิงที่เกิดจากความเชื่อศรัทธา สะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ำใจของชาวบ้านที่ต่างพร้อมใจกันมาแต่งดาต้นสลากย้อมที่มีความสูง และสวยสดงดงามมาก ตลอดจนเพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่ง อบจ.ลำพูนได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งผลงานได้แก่ ผ้าไหมยกดอกลำพูนที่เป็นอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจของคนลำพูน สู่เวทีโลกภายใต้ มาตรฐาน GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

“อบจ.ลำพูนขอมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้คนลำพูนทุกคน และจะยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีที่ดีงามให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป” นายก อบจ.ลำพูน กล่าว.