หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

บทบาทอปท.กับการปฎิรูปประเทศ 17 จว.เหนือร่วมเสวนา

Author by 26/10/14No Comments »

2 เจี๊ยบ        อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับสมาพันธ์ อบจ.ภาคเหนือในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ  และสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย จัดปาฐกถาพิเศษและการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 24  ..  2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 .  โดย นายชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดปาฐกถา นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ และประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส  ถนนช้างคลาน .ช้างคลาน .เมือง .เชียงใหม

นายชัยมงคล กล่าวว่าการจัดปาฐกถาครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และระดมความคิดเห็นจาก ส.อบจ.ภาคเหนือ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.เชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติในโอกาสต่อไป

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สมาพันธ์ อบจ.ภาคเหนือ และสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เล็งเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรของประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการ ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และถือโอกาสนี้ปฏิรูปตัวเอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในหมู่ประชาชนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการจัดระบบบริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น ในสถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะได้ระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะ ในประเด็นสำคัญ เพื่อเตรียมการให้การกระจายอำนาจ        แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฎิรูปประเทศ และการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร  การปกครองท้องถิ่นเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปประเทศ และมีความจำเป็นต้องกำหนดหลักการสำคัญไว้ในรัฐธรรมนูญ.