หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

บุญเลิศดันขับเคลื่อนเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UNESCO

Author by 5/08/14No Comments »

1 เจี๊ยบ        เมื่อวันที่ 2 ..2557  เวลา 13.00 . หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ   ผู้เข้าร่วมเสวนาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO ด้านหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้าน กว่า 100 คน ซึ่ง อบจ.เชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ สร้างสรรค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานแบบบูรณาการและสร้างความร่วมมือแก่หน่วย งานภาครัฐ เอกชน และชุมชน

นายบุญเลิศ กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเมื่อ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน” โดยทำงานร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการศึกษาศักยภาพความเป็นไปได้และความพร้อมของเมืองเชียงใหม่ทางด้าน หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนวทางและแผนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงาน หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เพื่อการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์”  สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ขององค์การ UNESCO

เมืองสร้างสรรค์ เป็นเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจและ สังคมของเมืองนั้น ๆ และต้องประกอบการด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นขอคนทำงานสร้างสรรค์ และมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุน เพราะความยั่งยืนของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งมีการพัฒนางานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ที่ขยายจากภาคอุตสาหกรรม เข้าสู่การบริการที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้จนเป็นที่ยอมรับว่า เป็นเมืองที่อาศัยวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และด้วยเหตุผลที่เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เนื่องด้วยความเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาเป็นเวลายาวนานกว่า 700 ปี จึงมีความเพียรพยายามของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชน พยายามที่จะผลักดันเพื่อเสนอให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก ของ UNESCO ขณะเดียวกันเมืองเชียงใหม่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลงานหัตถกรรมและ ศิลปะพื้นบ้านอีกด้วย

นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่าข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาในพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่ และอำเภอต่าง ๆ รวม 8 อำเภอของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบแหล่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสำคัญ ๆ เป็นจำนวนมากถึง 87 แหล่ง ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ชมระหว่างวันที่ 2 – 8 ส.ค. 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ด้วย ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นเมืองสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ในเชิงสังคม และในเชิงสิ่งแวดล้อม และหากเมืองเชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จะทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO.