หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

บูรณาการบรรเทาสาธารณภัยอบจ.ลำพูนร่วมมือหลายองค์กร

Author by 2/07/14No Comments »

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA        อบจ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่ 7 .ลำพูน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน .ลำพูน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย .ลำพูน สำนักงานสาธารณสุข .ลำพูน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน .ลำพูนและ .เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มิ.. 2557  ที่สนามฟุตบอลด้านหลังสำนักงาน อบจ.ลำพูน

เพื่อเป็นการนำเสนอขีดความสามารถและยุทโธปกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน จะเป็นประโยชน์ด้านการประสานงานร่วมกันต่อไปในอนาคต เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกรูปแบบ เน้นการใช้ศักยภาพของกองทัพบก ช่วยเสริมส่วนราชการพลเรือนในการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ส่วนราชการ ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน

โดยมี พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 มอบแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ นายอาณัติ วิทยานุกุล รองผวจ.ลำพูน พ.อ.บุญยืน อินกว่าง ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 จ.ลำพูน พ.อ.จิตติวัศร์ ศรสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ. ลำพูน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ. ลำพูน นายชุมพร อินตะเทพ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน ร่วมกันตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย เยี่ยมชมการสาธิตการช่วยเหลือประชาชนและเต้นท์นิทรรศการของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7, กรมทหารราบที่ 7, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่

กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย การสาธิตขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่องานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 7 สถานี ได้แก่ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยข้ามลำน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ และการใช้เครื่องมือไฮโดรลิก การลำเลียงผู้บาดเจ็บในพื้นที่ป่าภูเขาโดยใช้ล่อในการบรรทุกต่าง (ล่อเป็นสัตว์พันธุ์ผสมระหว่างลาตัวผู้และม้าตัวเมีย) การจัดทำสนามเฮลิคอปเตอร์แบบเร่งด่วน การดับเพลิง และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในพื้นที่สูง การแสดงนิทรรศการยุทโธปกรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนจาก 11 หน่วยงานของ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่.